KVKK - Aydınlatma Metni

KVKK - Aydınlatma Metni

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“Endüstriyel” ve/veya “şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politikanın Amacı

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Paydaşları, Şirket Gerçek Kişi İş Ortağı, Şirket Yetkilileri, Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Şirket Müşterisi, Potansiyel Müşteri, Ziyaretçi, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Veli / Vasi / Temsilci ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışan, Çalışan Adaylarımız, Stajyer, Ziyaretçilerimiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Veli / Vasi / Temsilci, ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda  “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

1.4.Tanımlar

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
AnayasaTürkiye Cumhuriyeti Anayasası
Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
ÇalışanŞirket çalışanı
Çalışan AdayıŞirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
Endüstriyel/ŞirketENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
İlgili KişiKişisel verisi işlenen kişi
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi
Kişisel Veri/VerilerKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları kişisel verileri işleme envanteri
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi,   sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından  hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
KomiteEndüstriyel Kişisel Verileri Koruma Komitesi
KVKKKişisel Verileri Koruma Kanunu
KVKK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Özel Nitelikli Kişisel Veri/VerilerIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Periyodik İmhaKVKK da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri, saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme yok etme veya  anonim hale getirme işlemi
PolitikaEndüstriyel Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Potansiyel MüşteriEndüstriyel’ in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.
Şirket İş OrtağıEndüstriyel’ in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.
Şirket MüşterisiŞirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.
Şirket PaydaşıEndüstriyel’in paydaşı gerçek kişilerdir.
Şirket YetkilisiŞirket’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.
StajyerŞirket nezdinde mevzuat kapsamında staj yapan kişiler
Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi YetkilisiŞirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin  (iş ortağı,  tedarikçi gibi)  çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere,  tüm gerçek kişilerdir.
Üçüncü KişiBu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir
Ürün veya Hizmet AlanEndüstriyel den ürün veya hizmet alan gerçek kişiler
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.
Veli / Vasi / TemsilciEndüstriyel’in paydaşlarının, iş ortaklarının, yetkililerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerin, müşterilerin, ziyaretçilerin, tedarikçi çalışanlarının veya yetkililerinin veya üçüncü kişilerin mevzuat kapsamında velisi vasisi yahut tesmilcisi olan gerçek kişilerdir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
ZiyaretçiEndüstriyel’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

 1.5. Politikanın Yürürlüğü

Endüstriyel tarafından düzenlenerek yayınlandığı tarihte yürürlüğe giren işbu Politika, Endüstriyel’in internet sitesinde (www.endustriyel.com ) yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Endüstriyel tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur. Endüstriyel, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 • Kişisel Veriler,
 • hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Endüstriyel’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
 • Kişisel Veriler, Endüstriyel tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Endüstriyel tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Endüstriyel, Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir
 • Endüstriyel, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.
 • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 • Endüstriyel tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
 • Endüstriyel veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.
 • Endüstriyel tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.
 • Endüstriyel hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
 • Endüstriyel, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Endüstriyel, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVKK’nın 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Endüstriyel, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Endüstriyel tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Endüstriyel Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

2.4. Endüstriyel Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Endüstriyel tarafından KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politika’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde İlgili Kişi’nin; Kimlik, İletişim, Lokasyon, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Kılık Ve Kıyafet, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Biyometrik Veri kişisel verileri işlenmektedir

2.5. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Endüstriyel, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere, hissedarlarına, iş ortaklarına, iştirakler ve bağlı ortaklıklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve diğer ilgililere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda KVKK’nın 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi’nin Açık Rıza’sı olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Endüstriyel tarafından gerekli özen gösterilerek ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

*Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

*Kişisel verilerin aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

*Kişisel verilerin aktarılmasının bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

*Kişisel verilerin Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde aktarılması,

*Kişisel verilerin aktarılmasının Endüstriyel in veya İlgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

* Kişisel Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Endüstriyel’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere Kişisel Veri Sahibi’nin Açık Rızası olmadan aktarılabilecektir

2.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Endüstriyel tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve KVK Kurulu’nun belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilmektedir.

*Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde Kişisel Veri Sahibi’nin Açık Rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde İlgili Kişi’nin Açık Rızası alınacaktır.

*Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde Kişisel Veri Sahibi’nin Açık Rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, yeterli korumaya sahip yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilmektedir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda yeterli korumayı taahhüt eden Veri Sorumlusu / Veri İşleyen’in bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

Endüstriyel nezdinde; Endüstriyel’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUKİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik  numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.

Lokasyon

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Veri Sahibi’nin Endüstriyel’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğu kurumların çalışanlarının Şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.

Özlük

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Endüstriyel ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Endüstriyel’in hukuki alacak ve haklarının tespiti,  takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.
Müşteri İşlemFatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb veriler

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
İşlem Güvenliği BilgisiEndüstriyel’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Endüstriyel’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler.
Risk YönetimiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler

Finansal Bilgi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Endüstriyel’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler.
Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri ve benzeri veriler.

 

PazarlamaAlışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler

Görsel/İşitsel Kayıtlar

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
Kılık ve Kıyafet

Ayakkabı numarası, alt ve üst kıyafet bilgileri, genel olarak kılık kıyafete ilişkin veriler ve benzerli veriler

 

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb bilgiler

 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb bilgiler

 

Biyometrik Veri

 

Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri vb bilgiler

 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Endüstriyel tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

3.3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerVeri Aktarım Amacı
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileriİlgili gerçek kişilerin veya özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
Hissedarlarİlgili mevzuat hükümleri uyarınca Endüstriyel’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
İş OrtaklarıEndüstriyel’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel veriler aktarılabilmektedir.
Şirket Yetkilileriİlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
İştirakler ve bağlı ortaklıklarEndüstriyel’in, iştiraklerinin veya bağlı bulunduğu gruba bağlı şirketlerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
TedarikçilerŞirkete mal veya hizmet tedarik eden kişilere ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
  
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Endüstriyel, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Endüstriyel in benimsediği veri koruma ilkeleri şunları içermektedir:

*Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi verilmesi,

*Bu amaçlar için, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine bir zarar gelmemek üzere, gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlenmesi ve gereğinden fazla verinin işlenmemesi,

* Kişisel Veri Sahibi’nin, erişim hakkı dâhil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olunması,

*İşlenen kişisel veri kategorilerinin envanterinin tutulması,

*Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulması, o Kişisel verilerin hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlenmesi,

*Kişisel verilerin yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlenmesi

*Kişisel verilerin yalnızca kanuni düzenlemeler, Endüstriyel’ in hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği ve Endüstriyel’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler çerçevesinde saklanması,

*Kişisel verilerin yurtdışına, KVKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde transfer edilmesi,

*Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip Çalışanların bir Komite oluşturularak belirlenmesi,

*Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaların uygulanması,

*İşbu Politika’nın hazırlanması,

*Tüm kişisel verilerin, uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik KVKK’nın ve ikincil mevzuatın ayrıca KVK Kurulu’nun belirlediği gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

*Yalnızca ilgili ve uygun kişisel verilerin işlenmesi.

Endüstriyel, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Endüstriyel, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Endüstriyel, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Endüstriyel tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Endüstriyel tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Endüstriyel bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Endüstriyel, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu mevzuatta öngörülen asgari sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Mevzuatta bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda Endüstriyel  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen periyodik imha sürelerine veya Kişisel Veri Sahibi’nin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Detaylı bilgi için Endüstriyel Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (www.endustriyel.com) inceleyebilirsiniz

ALTINCI BÖLÜM

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Endüstriyel, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahibi’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler Veri Sahibi’nin kendisinden elde ediliyor ise elde etme sırasında; Veri Sahibi’den elde edilmiyorsa kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içinde; ancak her durumda da Veri Sahibi’nin talebine bağlı olmaksızın Veri Sahibi’ne,

*Endüstriyel’ in kimliği,

*Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

*Kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,

*Kişisel veri toplamanın yöntemi (tamamen veya kısmen otomatik yollardan hangisinin veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisinin kullanıldığı),

*Kişisel veri toplamanın hangi hukuki sebebe dayandığı,

* Veri Sahibi’nin KVKK 11. maddesinde sayılan diğer hakları, açıklanır.

Söz konusu aydınlatmanın yukarıdakilere ek olarak mutlaka Veri Sahibi’nin KVKK’da ve işbu Politika’da sayılan haklarını içerdiğinden emin olunmalıdır. Aydınlatma yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

*Aydınlatma kapsamındaki bilgilendirmeler açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilir. İleride gündeme gelme ihtimali olan başka amaçlar için de ilgili kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmaz.

*Aydınlatma sözlü, yazılı, ses kaydı aracılığı ile çağrı merkezi üzerinden çeşitli fiziksel veya elektronik mecralar ile yapılabilir, kişisel veri aydınlatma metinlerinin yer aldığı web sayfası ve daha sonra duyurulabilecek diğer mecralara yönlendirmede bulunulabilir. Bilgilendirmede bulunan, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiren ilgili bölüm bunu hukuka ve usule uygun şekilde ispatlayacak tedbirleri alır.

*Bir kişisel veri elde edilirken aydınlatmada belirtilen veri işleme amacı değişir ise, bu yeni amaç için aydınlatma yükümlülüğü yukarıda öngörülen usuller dairesinde ayrıca yerine getirilir.

*Elde edilen kişisel veriler sadece Kişisel Veri Sahibi ile iletişim kurma amacıyla kullanılacak ise, aydınlatma ilk iletişimin kurulması esnasında yapılabilir.

*Elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılacak ise aydınlatmanın en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada gerçekleştirilmesine dikkat edilir.

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Endüstriyel, Kanun’un 10.maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibine haklarını bildirmekte; söz konusu haklarını nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Endüstriyel, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

*Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

*Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

*Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarının olduğunu açıklar.

Veri Sahibi,  işbu maddede sayılı haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe olarak yapmak kaydıyla, Endüstriyel Başvuru Formu’ nu yazılı şekilde doldurarak (www.endustriyel.com dan ulaşılmaktadır) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden bildirmiş olduğu ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Endüsteriyel’e iletebilecektir.

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6.4. Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

Endüstrtiyel, Veri Sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Endüstriyel, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Endüstriyel, Veri Sahibi’ nin başvuruları kabul edilebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir. Endüstriyel cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

 1. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Güncelleme ve Uyum

Endüstriyel, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

Politika www.endustriyel.com sitesinde yayımlanır.

Panier